Pernilla Foo

Leg psykolog

messenger_opener

Psykologutbildad samtalsterapeut
Diplomerad meditation-och mindfulnessinstruktör

Välkommen!

Välkommen hit

Alla människor möter svårigheter någon gång i livet. Det kan röra sig om förluster, separationer eller andra smärtsamma händelser. Rädslor, stress och orostankar kan växa sig så starka att de påverkar livskvalitet, arbetsförmåga samt relationer. En alltför pressad livssituation kan upplevas oöverstigligt. Den självkritiska rösten kan tidvis bli plågsamt närvarande. En låg självkänsla eller ett lågt självvärde kan påverka livet negativt, då beteenden som att vara andra till lags, inte kunna säga nej, inte stå upp för sig själv eller inte sätta sunda gränser kan hindra oss att leva det livet som vi önskar.  Ibland hittar vi tillbaka på egen hand, men ibland kan vi behöva vägledning för att förstå oss själva och våra beteendemönster.      

Pernilla Foo

Psykologutbildad samtalsterapeut

Möjligheten att följa och vägleda människor i sin personliga utveckling är för mig en ynnest och min drivkraft. 

Pernilla Foo

Möjligheten att följa och vägleda människor i sin personliga utveckling är för mig en ynnest och min drivkraft. 

Pernilla Foo

Jag heter Pernilla Foo och har numer valt att kalla mig för psykologutbildad samtalsterapeut. Anledningen till detta är att jag står med ena benet i det vetenskapliga och det andra i det andliga/spirituella, vilket tidigare varit en utmaning för mig. Min psykologutbildning och den kunskap den gett mig är något som jag alltid kommer att bära med mig, och är något som jag värdesätter och såklart fortsatt kommer använda i mina klientkontakter beroende på anledningen till varför man söker kontakt med mig. Jag har lång erfarenhet av att möta personer med olika bekymmer såsom ångest, stress, nedstämdhet, ätstörningar, relationsproblem, låg självkänsla/självvärde, svårigheter att hantera känslor m.m. Min ambition och önskan är att vägleda och erbjuda verktyg i resan till att bli starkare i sig själv och framförallt i att bli snällare mot sig själv vilket ökar möjligheten att leva livet utifrån sin fulla potential. Att acceptera sig själv är inte alltid enkelt, ofta kan det orsakas av orostankar, rädslor för att inte räcka till eller inte duga i andras ögon. Jag önskar kunna bidra till en ökad förståelse för utveckling av ett låg självvärde, medvetandegöra beteendemönster samt ge möjlighet att utveckla nya förhållningssätt och beteenden i riktning till den man är ämnad att vara. 

Under mina år som psykolog har jag utvecklat en öppenhet och egna erfarenheter för olika metoder i att leva utifrån det som är sant för en själv. Jag arbetar utifrån evidensbaserade metoder främst utifrån KBT, ACT, Compassion, Mindfulness och brinner även för mer andlinga principer. Jag har en lång erfarenhet av tolvstegsprogrammet, jag är utbildad i Reiki healing och är diplomerad meditationslärare. Jag värdesätter ett varmt och tillåtande bemötande. Utifrån detta kommer vi tillsammans överens om de verktyg som passar just din situation efter en noggrann kartläggning. 

Min övertygelse är att vi människor mår bra av att bli mer sams med oss själva, öka vår självkärlek vilket är stärkande och öppnar upp möjligheter för att leva det liv vi önskar. Att träffa och vägleda människor i sin utveckling och hitta sin mening är min drivkraft och passion.    

Behandlingsområden

Sömnproblem

Sömnen är viktig för att vi ska återhämta oss och må bra. Perioder av försämrad sömn är vanligt förekommande. Om problemen inte går över finns god hjälp att få. Vanliga symtom på sömnbesvär är svårt att somna, orolig sömn samt ett frekvent uppvaknande under natten med svårighet att somna om. I behandling ligger fokus på förhållandet till sömn och beteenden runt sänggående. 

Nedstämdhet

Nedstämdhet är ett vanligt tillstånd som kan påverka oss och vår vardag negativt på olika sätt. Vanliga symtom på nedstämdhet är trötthet, energilöshet, svårt att känna glädje och intresse, orostankar, mindervärdeskänslor mm. I behandling ligger fokus på beteendeaktivering och strategier att förhålla sig till ett ofta negativt tankeinnehåll. 

Stress

Stress uppstår när vi upplever att omgivningens förväntningar överstiger vår förmåga. Detta leder till en förhöjd anspänning i kroppen och kan leda till symtom som svårt att slappna av, sömnbesvär, koncentrations- och minnessvårigheter, irritation, oro/ångest, nedstämdhet, huvudvärk, muskelspänningar mm. Vid stress är det viktigt att identifiera det som stressar en, ge utrymme för vila och återhämtning, strategier att hantera stressande tankar samt problemlösning. 

Låg självkänsla/självvärde

Låg självkänsla/självvärde kan ge sig i uttryck i beteenden som att vara andra till lags, svårigheter att stå upp för sina behov/åsikter, anpassa sig efter andra och leva utifrån hur vi tror att andra förväntar oss att vi ska vara. Detta utifrån en rädsla att inte duga. I behandling ligger fokus på att öka förståelsen för utvecklingen av lågt självvärde, försonas med den sidan av sig själv, självstärkande interventioner samt självomsorg. 

Ångest

Ångest är en stark känsla av obehag eller oro i kroppen. Det finns olika typer av ångesttillstånd med exempel på symtom som hjärtklappning, tryck över bröstet, svårt att andas, hyperventilering, en känsla av att tappa kontrollen samt yrsel eller svettningar. I behandling ligger fokus på att återfå känslan av kontroll och successivt exponera sig för det som väcker obehag samt minska undvikande beteenden som vidmakthåller ångesten. 

Relationsproblem

Relationsproblem kan t ex handla om att i en kärleksrelation ha tillitsbrist med kontrollbeteenden kopplat till en rädsla att bli övergiven. Det kan även handla om kommunikationsproblem och tendenser att ta på sig för mycket ansvar för den andras mående. I behandling ligger fokus ofta på samtal om ansvar, kommunikationsstil samt strategier att utveckla självomsorg och förmågan att trygga sig själv i triggande situationer. 

Behandlingsmetoder

KBT - Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. 

ACT - Acceptance and commitment therapy

Är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med fokus på att identifiera hur man önskar leva sitt liv, vad som är viktigt och meningsfullt, sina livsvärden. Utforska vad som hindrar en i att leva i enlighet med sina livsvärden samt ta faktiska steg i riktning mot det som är viktigt för en. Parallellt med att utveckla ett mer accepterat förhållningssätt till tankar och känslor som ofta är hinder.  

Compassion 

Handlar förenklat om att lära sig ha medkänsla med sig själv och andra vilket öppnar upp för utveckling av en inre trygghet. 

Mindfulness 

Ett förhållningssätt som ökar förmågan att rikta sin uppmärksamhet till nuet, bli mer medveten om tankemönster, känslor samt beteenden vilket ökar förmågan att göra medvetna val. 

FAQ

Vanliga frågor och svar

Hur kontaktar jag dig? 

Arrow icon

Du kan kontakta mig här på hemsidan, i DM på instagram - @sinnesro, via min sida på Facebook - Sinnesro, - Pernilla Foo eller sinnesro.vagledandesamtal@gmail.com

Har du tystnadsplikt? 

Arrow icon

Ja, jag har enligt Offentlighets- och sekretesslagen tystnadsplikt. Det finns dock ett fåtal undantag från tystnadsplikten där jag istället har en så kallad anmälningsskyldighet. Jag är skyldig att anmäla om ett barn far illa eller om klienten har begått eller är i färd att begå ett särskilt grovt brott.

Var träffar man dig? 

Arrow icon

Jag har min mottagning på Gustavsgatan 10, på Väster i Örebro. 

Är det vanligt att gå till psykolog? 

Arrow icon

Det börjar bli mer och mer vanligt förekommande att söka hjälp för psykisk ohälsa, eller om man av andra anledningar har svårt att få till livet som man önskar. 

Vad kostar det? 

Arrow icon

Jag inleder med ett kartläggande samtal som kostar 850kr, väljer vi att fortsätta kontakten så kostar samtalen 1150kr/tillfälle. Priserna är inkl. moms för privatpersoner och exkl. för företag. 

Går det att träffa dig online? 

Arrow icon

Jag har även möjlighet att ta emot digitalt, via zoom. 

Kontakta mig